Misiunea, viziunea şi valorile şcolii

Misiunea şcolii
Devize:
„Şcoală de tradiţie şi continuitate pentru viitorul tău!”
„Noi construim viitorul!”
          Şcoala noastră este un real centru de iradiere a ştiintei şi culturii la nivel local, naţional şi european, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural si economic.
         Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” promovează un învăţământ modern de calitate. În şcoala noastră elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene, va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale.
         Dintre cele mai importante valori dezvoltate în şcoala noastră ce au contribuit la îndeplinirea misiunii acesteia, putem menţiona:
• formarea competenţelor-cheie în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă şi a conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile;
• formarea unei conştiinţe, identităţi, cetăţenii europene active şi totodată a unei personalităţi responsabile;
• formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii (violenţa, imoralitatea, drogurile, etc.);
• promovarea egalităţii de şanse;
• promovarea calităţii în educaţie, combaterea abandonului şi a riscului părăsirii timpurii a şcolii
• formarea de competenţe specifice fiecărui domeniu de pregătire, prin utlizarea bazei tehnico-materială;
• creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activităţi de formare profesională internă, prin implicarea reală atât a corpului profesoral cât şi a elevilor;
• promovarea valorilor europene de toleranţă, solidaritate şi dialog intercultural prin activităţi de parteneriat europene si activităţi de voluntariat, desfăşurate la nivelul instituţiei noastre

Viziunea şcolii

Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

          Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” îşi propune să realizeze o educaţie de calitate, care să asigure formarea de competenţe profesionale ce corespund nevoilor regionale, naţionale şi europene, adaptarea ofertei educaţionale cerinţelor pieţei muncii din zona Huşi, dezvoltarea personală a elevilor, stimularea creativităţii şi spiritului antreprenorial, cu o pregătire solidă, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formare de competenţe ce vor permite absolventului exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri şi continuarea studiilor în forme superioare de învăţământ.